Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2015

अमेरिकी हार्प प्रोजेक्ट र महाँभूकम्प

जापानमा सन् २०११ मा महाँभुकम्प गयो । र्इन्डोनेसियामा केहि समय अगाडि त्यस्तै विपद पर्यो । सन् २००९ को हैटी भुइँचालोलार्इ अहिले सम्म संसारले भुल्न सकेको छैन । यी सबै घटना पूर्णरूपेण प्राकृतिक प्रकोप थिए । न बाढी पहिरोमा जस्तो बन विनास् वा अधिक चरीचरन् वा जमिनको अत्याधिक दोहन, इत्यादिको बहाना बनार्इ मान्छेको विनासकारी चरित्रको अ।लोचना गर्नु न त अाणविक अष्त्र जस्ता घातक प्रविधिको लागि शक्तिशाली विश्वलार्इ धारे हात लगाउँनु । केही गर्न नसकिने कसिमका ।


तर यी विपदहरूका सन्दर्भमा पनि अपजस् खपिरहेको एउटा संस्था वा अभियान थियो । त्यो बहुअालोचित अभियान अरू कसैको नभएर दुनियाँभर संकास्पद तथा विवादास्पद रणनीतिक कृयाकलापका कारण वाह्य तथा अान्तरिक अालोचनाहरूको सिकार भइरहने अमेरिकी सैन्य संरचना भित्रको एउटा अंग थियो । र त्यो थियो, अमेरिकी जलसेना र उसको हाइ फ्रिक्वेन्सी एक्टिभ अउरोरल रिसर्च प्रोग्राम (High Frequency Active Auroral Research Program)  वा हार्प (HAARP) । वायुमण्डलको अायोनोस्फेयर तहमा हुँने प्राकृतिक गतिविधिहरूको अध्ययन अनुसन्धान मार्फत हवाइ कृयाकलापहरूको नियन्त्रण  र व्यवस्थापनलार्इ सहज बन…

कोलेष्टेरोल र हृदयाघातलाई बुझौँ

कोलेष्टेरोल के हो ?   कोलेष्टेरोल, स्टेरोल वर्गमा पर्ने एक प्रकारको जैवरसायन हो । स्टेरोल वर्ग अन्तरगत कैयौँ हर्मोन, मनोत्तेजक (Stimulant) पदार्थहरु तथा बोट विरुवा र जनावरहरुका कोषमा पाइने उच्च महत्वका कार्वनिक पदार्थहरु पर्दछन् । कोेलेष्टेरोल प्राणीहरुको कोषको लागि नभई नहुने पदार्थ हो । यो मुख्यतः कोष झिल्ली भनिने कोषहरुको बाहिरी तहमा रहे पनि निकै कम मात्रामा, कोष भित्र हुने शुक्ष्म अंगकहरुमा पनि यसको उपस्तिति रहने गरेको पाइएको छ । यसको उत्पादन प्राणीहरुको शरीरका कुनै पनि प्रकारका कोषहरुबाट हुन सक्छ । कोषहरुलाई आकार दिने र उपयुक्त स्थिरता प्रदान गर्ने अंगक कोष झिल्ली हो । यो मुख्यतया फोस्फोलिपिड भनिने फोस्फोरस् युक्त तैलीय पदार्थहरुबाट बनेको हुन्छ । फोस्फोलिपिडहरु आफैँमा तरल अवस्थामा रहने भएका कारण यिनीहरुले मात्र कोषहरुलाई उपयुक्त स्तरको स्थिरता दिन सक्दैनन् । कोलेष्टेरोलले यी फोस्फोलिपिडहरुसंग प्रतिकृया गरेर यिनीहरुलाई बलियो बनाई कोषहरुलाई एउटा खास आकार दिन मद्दत गर्दछ । कोलेष्टेरोल नहुनु हो भने देखि कोष झिल्ली खाली, बहने गुण भएको तरल पदार्थहरुको मिश्रण मात्र रहन्थ्यो । यस्तोमा प…
lj!fg r/fx?sf] cgf}&f] a;fOF ;/fO r/fx?sf] lbzf kQf nufpFg ;Sg] ljz]if k|fs[lts v'jLsf sf/)f pgLx? ;xh jftfj/)fsf] vf]hLdf w]/} nfdf] b'/Lsf] ofqfdf lg:sg] u%{g \ . logLx?sf] cgf}&f] a;fOF ;/fO dflg;sf nlu Pp^f sf}t'xnsf] ljifo ag]/ /x]sf] % eg] o;n] h}ljs ljljwtfdf klg dxTjk")f{ of]ubfg k'/\ofO/x]sf] % . cfgGb sfkm\n] df};dcg';f/ r/fx? &"nf] ;+Vofdf w]/} nfdf] b'/L kf/ u/]/ Ps &fpFaf^ csf]{ &fpF;Dd hfg] u%{g\ . lxpFbofddf g]kfndf klg ;fOj]l/of h:tf] lr;f] &fpFaf^ xhf/f}Fsf] ;+Vofdf r/fx? cfpFg] u/]sf] t xfdLnfO{ yfx} % . ljleGg k|hfltsf o:tf r/fx? udL{ df};d nfu]kl% k'gM cfkm\gf k'/fg} jf;:yfg tkm{ kmls{G%g\ . ;+;f/df kfOFg] 10,000 r/fsf k|hflt dWo] nueu 1800 k|hfltx? Nffdf nfdf b'/L ;Dd a;fOF ;g]{ u%{g\ . r/fx? ;fdfGotof cToflws lr;f] jftfj/)faf^ aRgsf nflu hf*f] &fpFaf^ c:yfO ?kdf a(L tfkqmd ePsf :yfgtkm{ a;fOF ;%{g\ eGg] cfd a'emfO /x]sf] % . t/ j}!flgs dfGotf cg';f/ of] dfq a;fOF ;/fOsf] sf/)f xf]Og …